29 03 2010
سفر التكوين - الأصحاح 1

1 Ù٠اÙبدء Ø®Ù٠اÙÙ٠اÙسÙاÙات ÙاÙأرضØ
2 Ùإذ ÙاÙت اÙأرض ÙØ´Ùشة ÙÙÙÙرة ÙتÙتÙ٠اÙظÙÙØ© Ùج٠اÙÙÙاÙØ Ùإذ Ùا٠رÙØ­ اÙÙÙ ÙرÙر٠عÙ٠سطح اÙÙÙاÙØ
3 Ø£Ùر اÙÙÙ : «ÙÙÙÙ ÙÙر». Ùصار ÙÙرØ
4 Ùرأ٠اÙÙ٠اÙÙÙر ÙاستحسÙÙ ÙÙص٠بÙÙÙ ÙبÙ٠اÙظÙاÙ.
5 ÙسÙ٠اÙÙ٠اÙÙÙر ÙÙØ§Ø±Ø§Ø Ø£Ùا اÙظÙا٠ÙسÙا٠ÙÙÙا. ÙÙÙذا جاء Ùساء أعÙØ¨Ù ØµØ¨Ø§Ø­Ø ÙÙا٠اÙÙÙ٠اÙØ£ÙÙ.
6 ث٠أÙر اÙÙÙ : «ÙÙÙ٠جÙد Ùحجز بÙÙ ÙÙا٠ÙÙÙاٻ.
7 ÙØ®Ù٠اÙÙ٠اÙجÙØ¯Ø ÙÙر٠بÙ٠اÙÙÙا٠اÙت٠تحÙÙÙا اÙسحب ÙاÙÙÙا٠اÙت٠تغÙر اÙأرض. ÙÙÙذا ÙاÙ.
8 ÙسÙ٠اÙÙ٠اÙجÙد سÙاء. ث٠جاء Ùساء أعÙب٠صباح ÙÙا٠اÙÙÙ٠اÙثاÙÙ.
9 ث٠أÙر اÙÙÙ : «ÙتتجÙع اÙÙÙا٠اÙت٠تحت اÙسÙاء Ø¥ÙÙ ÙÙضع ÙØ§Ø­Ø¯Ø ÙÙتظÙر اÙÙابسة». ÙÙÙذا ÙاÙ.
10 ÙسÙ٠اÙÙ٠اÙÙابسة أرضا ÙاÙÙÙا٠اÙÙجتÙعة بحارا. Ùرأ٠اÙÙÙ Ø°ÙÙ ÙاستحسÙÙ.
11 ÙØ£Ùر اÙÙÙ : «ÙتÙبت اÙأرض عشبا ÙبÙÙا ÙØ¨Ø²Ø±Ø§Ø Ùشجرا ÙØ«Ùرا ÙÙ٠بزر٠اÙØ°Ù ÙÙتج Ø«Ùرا ÙجÙس٠Ù٠اÙأرض». ÙÙÙذا ÙاÙ.
12 ÙØ£Ùبتت اÙأرض Ù٠أÙÙاع اÙأعشاب ÙاÙبÙÙ٠اÙت٠تحÙ٠بزÙرا Ù٠جÙسÙØ§Ø ÙاÙأشجار اÙت٠تحÙ٠أثÙارا ذات بذÙر Ù٠جÙسÙا. Ùرأ٠اÙÙÙ Ø°ÙÙ ÙاستحسÙÙ.
13 Ùجاء Ùساء أعÙب٠صباح ÙÙا٠اÙÙÙ٠اÙثاÙØ«.
14 ث٠أÙر اÙÙÙ : «ÙتÙ٠أÙÙار Ù٠جÙد اÙسÙاء ÙتÙر٠بÙ٠اÙÙÙار ÙاÙÙÙÙØ ÙتÙÙ٠عÙاÙات ÙتحدÙد أزÙÙØ© ÙØ£Ùا٠ÙسÙÙÙ.
15 ÙتÙÙ٠أÙضا Ø£ÙÙارا Ù٠جÙد اÙسÙاء ÙتضÙØ¡ اÙأرض». ÙÙÙذا ÙاÙ.
16 ÙØ®Ù٠اÙÙÙ ÙÙر Ù٠عظÙÙÙÙØ Ø§ÙÙÙر اÙØ£Ùبر ÙÙشر٠Ù٠اÙÙÙØ§Ø±Ø ÙاÙÙÙر اÙأصغر ÙÙضÙØ¡ Ù٠اÙÙÙÙØ ÙÙا Ø®Ù٠اÙÙجÙ٠أÙضا.
17 ÙجعÙÙا اÙÙÙ Ù٠جÙد اÙسÙاء ÙتضÙØ¡ اÙأرضØ
18 ÙتتحÙ٠باÙÙÙار ÙباÙÙÙÙ ÙÙتÙر٠بÙ٠اÙÙÙر ÙاÙظÙاÙ. Ùرأ٠اÙÙÙ Ø°ÙÙ ÙاستحسÙÙ.
19 Ùجاء Ùساء أعÙب٠صباح ÙÙا٠اÙÙÙ٠اÙرابع.
20 ث٠أÙر اÙÙÙ : «Ùتزخر اÙÙÙا٠بشت٠اÙØ­ÙÙاÙات اÙØ­ÙØ© ÙÙتحÙ٠اÙØ·ÙÙر ÙÙ٠اÙأرض عبر Ùضاء اÙسÙاء».
21 ÙÙÙذا Ø®Ù٠اÙÙ٠اÙØ­ÙÙاÙات اÙÙائÙØ© اÙضخÙØ©Ø ÙاÙÙائÙات اÙØ­ÙØ© اÙت٠اÙتظت بÙا اÙÙÙاÙØ ÙÙا حسب أجÙاسÙØ§Ø ÙØ£Ùضا اÙØ·ÙÙر ÙÙÙا ÙØ£ÙÙاعÙا. Ùرأ٠اÙÙÙ Ø°ÙÙ ÙاستحسÙÙ.
22 ÙبارÙÙا اÙÙÙ ÙائÙا: «Ø§ÙتجÙØ ÙتÙاثر٠ÙاÙÙØ¥Ù ÙÙا٠اÙبحار. ÙÙتتÙاثر اÙØ·ÙÙر ÙÙ٠اÙأرض».
23 ث٠جاء Ùساء أعÙب٠صباح ÙÙا٠اÙÙÙ٠اÙخاÙس.
24 ث٠أÙر اÙÙÙ : «Ùتخرج اÙأرض ÙائÙات Ø­ÙØ©Ø ÙÙا حسب جÙسÙØ§Ø Ù٠بÙائ٠ÙزÙاح٠ÙÙØ­ÙØ´ ÙÙÙا ÙØ£ÙÙاعÙا». ÙÙÙذا ÙاÙ.
25 ÙØ®Ù٠اÙÙÙ ÙØ­ÙØ´ اÙØ£Ø±Ø¶Ø ÙاÙبÙائ٠ÙاÙزÙاحÙØ ÙÙا حسب ÙÙعÙا. Ùرأ٠اÙÙÙ Ø°ÙÙ ÙاستحسÙÙ.
26 Ø«Ù Ùا٠اÙÙÙ : «ÙÙصÙع اÙØ¥Ùسا٠عÙ٠صÙرتÙØ§Ø ÙÙثاÙÙØ§Ø ÙÙتسÙØ· عÙ٠سÙ٠اÙØ¨Ø­Ø±Ø ÙعÙÙ Ø·Ùر اÙسÙØ§Ø¡Ø ÙعÙ٠اÙØ£Ø±Ø¶Ø ÙعÙÙ Ù٠زاح٠Ùزح٠عÙÙÙا».
27 ÙØ®Ù٠اÙÙ٠اÙØ¥Ùسا٠عÙ٠صÙرتÙ. عÙ٠صÙرة اÙÙÙ Ø®ÙÙÙ. Ø°Ùرا ÙØ£ÙØ«Ù Ø®ÙÙÙÙ.
28 ÙبارÙÙ٠اÙÙÙ ÙائÙا ÙÙÙ: «Ø£Ø«ÙرÙا ÙتÙاثرÙا ÙاÙÙØ£Ùا اÙأرض ÙأخضعÙÙا. ÙتسÙØ·Ùا عÙ٠سÙ٠اÙØ¨Ø­Ø±Ø ÙعÙÙ Ø·Ùر اÙسÙاء ÙعÙÙ ÙÙ Ø­ÙÙا٠Ùتحر٠عÙ٠اÙأرض».
29 Ø«Ù Ùا٠ÙÙÙ: «Ø¥ÙÙ Ùد أعطÙتÙÙ Ù٠أصÙا٠اÙبÙÙ٠اÙÙبزرة اÙÙÙتشرة عÙÙ Ù٠سطح اÙØ£Ø±Ø¶Ø ÙÙ٠شجر ÙØ«Ùر ÙØ¨Ø²Ø±Ø ÙتÙÙÙ ÙÙ٠طعاÙا.
30 Ø£Ùا اÙعشب اÙأخضر ÙÙد جعÙت٠طعاÙا ÙÙÙ ÙÙ ÙØ­ÙØ´ اÙأرض ÙØ·ÙÙر اÙسÙاء ÙاÙØ­ÙÙاÙات اÙزاحÙØ©Ø ÙÙÙÙ Ùا ÙÙÙ ÙسÙØ© Ø­Ùاة». ÙÙÙذا ÙاÙ.
31 Ùرأ٠اÙÙÙ Ùا Ø®ÙÙÙ ÙاستحسÙ٠جدا. ث٠جاء Ùساء أعÙب٠صباح ÙÙا٠اÙÙÙ٠اÙسادس.
Topbar
موقع لرب لمخلص
اÙ٠جÙÙع زÙار ÙÙÙع Ùرب ÙÙØ®Ùص
ÙÙÙÙÙ٠اÙÙشارÙØ© ÙÙ Ùذا اÙÙÙÙع
ÙÙض ا٠تعÙÙ٠ا٠ÙشارÙات ÙÙ ÙÙاضÙع جدÙدة
 Ø§ÙÙشارÙات اÙÙ  عÙÙا٠ اÙÙÙÙع عÙ٠اÙبرÙد ÙئÙترÙÙ٠بئرساÙ
ÙسÙÙ Ùت٠ÙشرÙÙ ÙÙضÙع Ùص٠اÙ٠عÙÙا٠اÙÙÙع
lsavior@ymail.comÙÙÙع اÙرب اÙÙØ®Ùص
http://herrenfrelser.mono.net/


Peace of the Lord Savior
To all visitors to the site of the Lord Savior
You can send your participation to General Musharraf for the site
In favor of the issue, as you can send a comment on any of the Modia Almencp Site
lsavior@ymail.com
Dato
Påske

اPåske er den største jødiske fest og den vigtigste og ældste kristne fest. Oprindeligt var det en gammel israelitisk fest fra nomadetiden, hvor man fejrede foråret og kvægets frugtbarhed. Festen kommer muligvis fra udvandringen fra Egypten, hvor hver familie slagtede et lam. Lammet blev tilberedt og spistes med usyret brød og urter. Lammets blod blev smurt på dørstolperne for at holde døden væk. Til minde om dengang blev det en tradition at spise lam hvert år den 14. april. Lammet skulle slagtes og spises i templet, men det blev efterhånden for besværligt, så lammet blev slagtet i templet, hvorefter hver familie spiste det ceremonielle måltid i hjemmet. Jøderne har stadig den sidste del af ritualet bevaret i deres påsketradition.

Den kristne fest fejrer Kristi opstandelse. Det er usikkert hvor langt tilbage denne tradition går. Det er ikke sikkert de hedningekristne menigheder har fejret påske, da hver søndag i forvejen var tilegnet mindet om Kristi opstandelse. I slutningen af 2. århundrede førtes en påskestrid, hvor man til sidst enedes om at Jesu død skete fredag, og opstandelsen skete søndag. Efter kirkemødet i Nikea i år 325 blev tidspunktet for påsken fastlagt.

Det var i gammel tid tradition at man fastede 40 dage før påske som en indlevelse i Jesus lidelser og død. Dagene lige før fasten startede, festede man; de dage hedder stadig fastelavn. Den første fastedag kaldes askeonsdag, da man på denne dag i kirken blev velsignet og fik et kors tegnet i aske i panden. Den 5. søndag i fasten er i den danske Folkekirke Maria bebudelsesdag, hvor jomfru Maria af englen Gabriel fik at vide hun skulle føde Jesus. I dag er der også kristne som selv lader sig korsfæste rituelt, for igennem imitation at nærme sig Jesus.

Passionsugen eller den stille uge starter med Palmesøndag, hvor Jesus red ind i Jerusalem på et æsel (ifølge Matthæusevangeliet på to[!] æsler) for at fejre den jødiske påske, befolkningen stod da og viftede med palmegrene mens de tog imod ham og hyldede ham som konge og befrier. Skærtorsdag indstiftede Jesus nadveren, da han indtog det sidste måltid med sine disciple. Dagen hedder skærtorsdag fordi Jesus vaskede disciplenes fødder og gjorde dem rene - også kaldet skær. Langfredag er koncentreret omkring Jesu domfældelse, korsfæstelse og død. Pesach, jødernes påskefest, blev fejret om lørdagen, på sabbatten. Denne dag lå alt stille, men næste dag - søndag var almindelig hverdag. Det var da man opdagede at Jesus ikke lå i sin grav, men var genopstået fra de døde. Påskedag fejres derfor som en glædens dag. 2. påskedag er en dansk helligdag, der ligger som forlængelse af festen omkring påskedag.

Jesus viste sig efter genopstandelsen flere gange for mennesker, men på Kristi Himmelfartsdag, 40 dage efter påske var det slut og Jesus blev ophøjet til Guds højre hånd. Påsken varer indtil Pinse.

 

Dato
lsavior@ymail.com

lsavior@ymail.com

ÙÙÙع اÙرب اÙÙØ®Ùص
http://herrenfrelser.mono.net/


Peace of the Lord Savior
To all visitors to the site of the Lord Savior
You can send your participation to General Musharraf for the site
In favor of the issue, as you can send a comment on any of the Modia Almencp Site
lsavior@ymail.com

سÙا٠اÙرب اÙÙØ®Ùص
اÙ٠جÙÙع زÙار ÙÙÙع اÙرب اÙÙØ®Ùص
ÙÙÙÙÙ٠ارسا٠ÙشارÙت٠اÙÙ Ùشر٠اÙعا٠ÙÙÙÙÙع
ÙÙت٠Ùشر اÙÙÙضÙع ÙÙا ÙÙÙÙÙ٠ارسا٠تعÙÙ٠عÙ٠ا٠Ù٠اÙÙÙضÙع اÙÙÙØ´ÙØ© Ù٠اÙÙÙÙع

lsavior@ymail.com


Fred af Herren frelser
Til alle besøgende på webstedet for Herren frelser
Du kan sende din deltagelse til general Chifen for webstedet
Til fordel for de spørgsmål, som du kan sende en kommentar på nogen af de Modia Almencp Site

Topbar
كلمات السيد المسيح على الصليب

 
 Ø§ÙسÙد اÙÙسÙØ­ ÙÙ ÙتÙÙ٠اثÙاء اÙÙحاÙÙات ÙÙا اثÙاء اÙتعذÙب Ø¥Ùا ÙادراÙ.

 ÙÙÙات اÙسÙد اÙÙسÙØ­ عÙ٠اÙصÙÙب تأخذ ÙÙÙا عÙصر اÙعطاء ÙÙد أعطÙ:-

 ØµØ§ÙبÙ٠اÙÙغÙرة.
 Ø£Ø¹Ø·Ù ÙÙص اÙÙÙÙ٠اÙÙردÙس.
 Ø£Ø¹Ø·Ù اÙسÙدة اÙعذراء ÙرÙ٠أبÙا٠رÙØ­Ùا٠ÙØ£ÙتÙاÙ.
 Ø£Ø¹Ø·Ù ÙÙØ­Ùا اÙحبÙب برÙØ© اÙسÙدة اÙعذراء Ù٠بÙتÙ.
 Ø£Ø¹Ø·Ù ÙÙبشرÙØ© اÙÙداء.
 Ø£Ø¹Ø·Ø§Ùا أطÙئÙاÙا٠عÙ٠اÙØ®Ùاص.
 Ø£Ø¹Ø·Ù اÙآب اÙسÙاÙÙ ÙÙاءÙا ÙدÙÙÙÙا.
 Ø£Ø¹Ø·ØªÙ اÙبشرÙÙ Ø®ÙاÙ.

 Ø§ÙسÙد اÙÙسÙØ­ تÙÙ٠سبع ÙÙÙات عÙ٠اÙصÙÙب
 Ø§ÙسÙد اÙÙسÙØ­ ÙÙ Ùذ٠اÙÙÙÙات اثبت ÙاÙÙت٠  " Ùاابتا٠"
Ùاثبت ÙاسÙت٠"ÙااÙÙÙ"
ÙبذÙ٠اثبت اÙ٠اÙاÙ٠اÙÙتجسد

 Ø§ÙسÙد اÙÙسÙØ­ Ùا٠ÙÙÙات٠بترتÙب عجÙب
اÙÙا: Ø·Ùب اÙÙغÙرة ÙÙÙاس
ثاÙÙا: Ø°Ùر اعداؤ٠Ùب٠احباؤÙ
اÙÙÙÙتÙ٠اÙاخÙرتÙÙ ÙÙÙÙا Ùتا٠اÙÙصر ÙاÙÙرح
 
Ùبدأ اÙØ¢Ù ÙتÙÙ٠ع٠ÙÙ ÙÙÙÙ ÙÙ ÙÙÙاتت٠اÙÙÙدسÙ:-
 
1- "Ùاابتا٠اغÙر ÙÙÙ ÙØ£ÙÙÙ ÙاÙعÙÙÙÙ Ùاذا ÙÙعÙÙÙ" (ÙÙÙا 34:23).

اÙسÙد اÙÙسÙØ­ ÙÙÙ Ù٠عÙ٠اÙØ£ÙÙ Ùا٠ÙÙشغÙا بغÙر٠اÙثر ÙÙ ÙÙس٠اÙÙ ÙÙ ÙÙر Ù٠اÙÙاذÙÙ Ù٠صاÙÙبÙÙ. ÙØ£Ùت Ùاذا تستÙÙد Ø£Ù Ù٠تغÙر ÙغÙرÙØ
ÙÙؤÙاء ÙاÙدرÙÙ Ùاذا ÙÙعÙÙÙ

Ø£‌- اÙÙدÙس ÙÙÙجÙÙÙس اÙذ٠طع٠اÙÙسÙØ­ باÙحرب٠آÙ٠باÙÙسÙØ­ ث٠بشر ÙÙ ÙÙاÙÙ ÙبادÙÙÙÙ ÙاستشÙد عÙÙ Ùد Ø·ÙبارÙÙس ÙÙصر ÙتعÙد Ù٠اÙÙÙÙس٠ÙرتÙÙ.
ب‌- اÙÙدÙس ارÙاÙÙس ÙاÙ٠اÙصÙا سÙ٠د٠عشرات اÙØ¢ÙØ¢Ù ÙÙتÙÙÙ ÙÙ ÙحشÙ٠ث٠آÙÙ ÙاستشÙد ÙÙ 8 برÙÙات عÙÙ Ùد اÙاÙبراطÙر دÙÙدÙاÙÙس ÙÙتب اسÙÙ Ù٠اÙسÙÙسار.
ت‌- شاÙ٠اÙطرسÙس٠آÙ٠باÙسÙد اÙÙسÙØ­ Ùأصبح Ù٠أعظ٠اÙرسÙ.
Ùاابتا٠اغÙر ÙÙÙ : ÙÙØ°ÙÙ ÙؤÙÙÙÙ ÙÙتÙبÙÙ
"ÙÙذا احب اÙÙ٠اÙعاÙ٠حت٠بذت ابÙ٠اÙÙØ­Ùد ÙÙÙ ÙاÙÙÙÙ ÙÙ ÙÙ ÙؤÙ٠بÙ"
اÙÙÙÙد اÙحاÙÙÙÙ ÙÙ ÙؤÙÙÙا باÙÙØ®Ùص اÙØ°Ù ÙÙد ÙÙ 2004 سÙÙ ÙÙØ°ÙÙ ÙÙ ÙÙاÙÙا اÙغÙرا٠ÙÙ Ùذ٠اÙعبار٠ÙعÙ٠اÙ٠اب٠اÙÙÙ "ÙاÙÙت٠" ÙبذÙ٠رد عÙ٠اÙØ°ÙÙ ÙÙÙÙÙÙ Ù٠ا٠ÙÙت اب٠اÙÙ٠اÙز٠Ù٠عÙ٠اÙصÙÙب
 
2- اÙح٠اÙÙÙ Ù٠اÙ٠اÙÙÙ٠تÙÙÙ Ùع٠Ù٠اÙÙردÙس (ÙÙÙا 43:23)

اÙ٠اÙسا٠خاطب٠اÙسÙد اÙÙسÙØ­ ÙÙ Ùذا اÙÙص .اÙسÙد اÙÙسÙØ­ ÙÙ Ùرد عÙÙ ÙØ«ÙرÙÙ Ø·Ùا٠Ùد٠اÙÙحاÙÙÙ "ÙÙ ÙÙتح Ùا٠Ùشا٠تسا٠اÙ٠اÙذبح " اÙÙص اÙÙÙÙÙ ÙÙر Ù٠ابدÙت٠ÙاÙÙص اÙØ´Ùا٠ÙÙر Ù٠اÙÙاذ جسد٠. ÙØ­Ù Ùا Ùعر٠اÙÙختارÙÙ , ÙÙÙ Ùا٠Ùظ٠ا٠Ùذا اÙÙص سÙصÙر Ùاحدا ÙÙÙÙ.
ÙÙد Ùا٠Ùذا اÙÙص عجÙبا: اعتر٠باÙسÙد اÙÙسÙØ­ ربا٠"اذÙرÙÙ Ùارب"
Ùاعتر٠ب٠ÙÙÙا٠"Ùت٠جئت ÙÙ ÙÙÙÙتÙ"
Ùاعتر٠ب٠ÙØ®Ùصا٠Ùادر ا٠ÙÙÙÙ٠اÙ٠اÙÙردÙس
Ùاعتر٠بخطاÙا٠ÙÙاستحÙاÙ٠اÙÙÙت ÙÙا٠ÙزÙÙÙÙ " اÙا ÙØ­Ù Ùبعد٠جÙزÙÙا ÙاÙÙا ÙÙا٠استحÙا٠Ùا ÙعÙÙاÙ" ÙاÙتÙر زÙÙÙÙ ÙÙا٠ÙÙ " اÙÙا تخا٠اÙÙ٠اذ اÙت تحت اÙØ­Ù٠بعÙÙÙ... اÙا Ùذا ÙÙÙ ÙÙعت Ø´Ùئا ÙÙس ÙÙ ÙØ­ÙÙ" ÙبذÙÙ ÙÙÙ٠اعتر٠ببر اÙسÙد اÙÙسÙØ­ ÙØ®ÙÙÙ ÙÙ Ù٠اÙخطاÙا ÙباÙتاÙÙ ÙÙÙ٠اÙسÙد اÙÙسÙØ­ صÙب بسبب خطاÙا غÙر٠ÙÙÙس خطاÙاÙ.
عجÙب Ùذا اÙÙص ÙÙ٠اÙÙØ­Ùد اÙذ٠داÙع ع٠اÙسÙد اÙسÙØ­ Ùسط Ùذ٠اÙاÙا٠ÙÙÙ ÙÙÙ ÙÙÙ٠اساء٠تÙج٠اÙÙ٠بعÙس تÙاÙÙذ٠اÙØ°ÙÙ ÙربÙا. ÙÙذا اÙÙص تعر٠عÙ٠اÙÙÙ ÙÙ Ø®Ùا٠ساعات ÙÙÙÙÙ ÙضاÙا Ùع٠Ù٠عÙÙ Ùادر٠اÙÙ Ù٠اÙÙÙ ÙاÙÙÙÙ Ù٠اÙعÙÙ Ù٠اÙعÙاÙÙ Ùع اÙÙÙ .
اÙسÙد اÙÙسÙØ­ اÙÙعÙ٠اÙصاÙØ­ رد عÙ٠اÙÙص بتعÙÙ٠جÙÙ٠اÙ٠اÙا٠تÙÙÙ Ùع٠Ù٠اÙÙردÙس ÙÙا٠اÙاÙتظار اÙ٠ا٠تأت٠اÙÙÙاÙ٠اÙثاÙÙÙ ÙتÙÙ٠ع٠ÙÙÙÙÙ ÙÙدخ٠Ùعا اÙÙÙÙÙت
اÙÙÙ٠تÙÙÙ Ùع٠دÙÙ٠اÙÙد عÙ٠عد٠ÙجÙد ÙØ·Ùر ÙÙØ°Ù٠تÙÙ٠ا٠اÙرÙØ­ تظ٠Ù٠اÙارض 3 اÙا٠ Ø§ÙسÙد اÙÙسÙØ­ اعÙÙ Ùتح باب اÙÙردÙس ÙاÙÙ Ùر٠بعد خطÙئ٠آد٠ÙÙذا٠عÙÙا٠إÙÙÙا٠Ùتح باب اÙÙردÙس ÙغÙرا٠خطاÙا اÙÙص اÙÙÙÙÙ.
 
3 ÙÙذا ابÙÙ .....ÙÙذا اÙÙ (ÙÙØ­Ùا 27 26:19)

اÙسÙد اÙÙسÙØ­ ÙÙÙ ÙÙ Ùسط اÙØ¢ÙØ¢Ù Ùا٠ÙÙت٠باÙآخرÙ٠اÙثر Ù٠اÙتÙاÙ٠بÙÙس٠اÙت٠بصاÙبÙÙ ÙاÙت٠باÙÙص ث٠عÙد بأÙ٠اÙبتÙ٠اÙÙدÙس٠ÙرÙ٠اÙ٠اÙÙدÙس اÙبتÙÙ ÙÙØ­Ùا اÙحبÙب.  ÙÙد اÙت٠اÙرب ÙسÙع باÙÙ ÙÙ Ø«Ùاث ÙÙاط  Ø£- اÙحدÙØ« ÙعÙا. ب- اÙعÙاÙ٠بÙا. ج- ÙÙÙØ­Ùا ابÙا رÙØ­Ùا ÙرعاÙا.
ÙÙا٠ÙÙØ­Ùا Ùد تبع اÙسÙد حت٠اÙصÙÙب Ùاخذ اÙعذراء ÙÙÙ Ùتر٠اÙرشÙÙ٠حت٠ÙÙاحتÙا Ù ÙاÙسÙد اÙÙسÙØ­ Ù٠اÙذ٠تÙÙÙ Ùع اÙسÙد٠اÙعذراء ÙÙÙ Ù٠تترÙÙ Ùحظ٠Ùاحد٠ÙÙاÙت ÙÙ "اÙا اÙعاÙÙ ÙÙÙرح ÙÙبÙÙ٠اÙØ®ÙØ§ØµØ ÙاÙا احشائ٠ÙتÙتÙب باÙÙارعÙد Ùظر٠اÙ٠صÙبÙت٠اÙذ٠اÙت صابر عÙÙع Ù٠اج٠اÙÙÙ Ùا ابÙÙ ÙاÙÙÙ" ÙÙذا دÙÙ٠عÙ٠ا٠اÙعذراء ÙÙس ÙÙا اÙÙاد آخرÙÙ ÙÙا Ùدع٠اÙبرÙتستاÙت.
 
4- "اÙÙ٠اÙÙÙ ÙÙاذا ترÙتÙÙ "( Ùت٠46:27)

بÙذ٠اÙعبارة أثبت اÙسÙد اÙÙسÙØ­ ÙاسÙت٠ÙتÙÙÙ Ùأب٠اÙاÙسا٠ÙÙذ٠اÙعبارة تعÙ٠أ٠اÙآب Ùد تر٠اÙاب٠ÙÙعذاب. ÙÙذا ÙعÙ٠ا٠آÙا٠اÙسÙد اÙÙسÙØ­ عÙ٠اÙصÙÙب ÙاÙت Ø¢ÙاÙا٠حÙÙÙÙØ©. ÙبÙذ٠اÙÙÙÙات ÙØ°Ùر اÙرب اÙÙÙÙد باÙÙزÙÙر اÙÙائ٠"Ø«ÙبÙا Ùد٠ÙÙدÙÙØ ÙأحصÙا Ù٠عظاÙÙ ..... ÙÙÙ ÙÙظرÙÙ ÙÙتÙرسÙÙ ÙÙ. ÙÙسÙÙÙ Ø«Ùاب٠بÙÙÙÙ ÙعÙÙ ÙÙÙص٠ÙÙترعÙÙ" ع 18Ø17.
Ùا٠اÙسÙد اÙÙ٠اÙÙÙ ÙØ£Ù٠تأÙÙ Ùائبا٠ع٠اÙبشرÙÙ. "Ùضع ÙÙسÙ.. آخذا صÙرة عبد.. Ùأطاع حت٠اÙÙÙت ÙÙت اÙصÙÙب" اÙسÙد اÙÙسÙØ­ Ø£Ùاب ع٠اÙبشرÙØ© ÙÙ:-
ا- اÙصÙ٠ب- طاعة اÙÙاÙÙس
ج- تÙدÙÙ Ø­Ùا٠طاÙرة ÙÙبÙÙØ© Ù٠اÙاب "ÙÙس ÙÙ ÙعÙ٠صÙاح ÙÙا Ùاحد"
د- اÙÙÙت ÙاÙعذاب ÙÙ٠دÙع Ø«Ù٠اÙخطÙØ© عÙا.
 
5- "Ø£Ùا عطشاÙ" (ÙÙ 28:19)

Ù٠أج٠خطاÙاÙا Ùد ج٠حÙ٠اÙرب ÙØ°ÙÙ Ùأج٠اÙعر٠اÙÙØ«Ùر اÙذ٠سا٠ÙÙطرات د٠Ù٠بستا٠جثÙÙاÙÙ ÙÙ٠رحÙØ© اÙØ·ÙÙÙØ© ÙاÙÙحاÙÙات ÙاÙتعذÙب. اÙرب Ùا٠عطشاÙا٠Ù٠اÙÙاحÙØ© اÙجسدÙØ© ÙÙ٠اÙÙاحÙØ© اÙرÙØ­ÙØ© عطشاÙا٠ÙÙتÙ٠اÙØ®Ùاص ÙÙبشر. اÙرب Ùا٠"Ø£Ùا عطشاÙ" ÙÙØ·Ùب ÙعÙÙØ© بشرÙØ© ÙÙÙÙ ÙÙ ÙدÙÙا ÙÙ Ø®Ùا٠ÙÙزÙجا٠باÙÙر ÙÙÙع Ù٠اÙÙخدر ÙتخÙÙ٠اÙØ£ÙÙ ÙÙÙÙÙ "ÙÙ Ùرد Ø£Ù Ùشرب" Ùت (34:27) ÙÙÙÙ ÙÙ٠تت٠اÙÙبÙات "ÙÙ٠عطش٠سÙÙÙÙ Ø®Ùا٠(Ùز 34:69). ÙخطاÙاÙا ÙÙ ÙÙÙ Ù٠اÙت٠تجع٠حÙÙ٠اÙÙÙدس Ùج٠ÙÙ ÙÙÙ.
 
6- Ùد Ø£ÙÙÙ (ÙÙ 30:19)

"اÙعÙ٠اÙذ٠أعطÙتÙÙ ÙأعÙÙØ Ùد Ø£ÙÙÙتÙ" (ÙÙ 4:17)
Ø£‌-  Ø§ÙسÙد اÙÙسÙØ­ Ø£ÙÙ٠بر اÙÙاÙÙس "ÙÙ ÙÙÙÙ ÙبÙتÙ٠عÙ٠خطÙØ©" (ÙÙ 46:8).
ب‌-  Ø£ÙÙÙ Ù٠اÙÙبÙات اÙخاصة بÙ.
ت‌-  Ø£ÙÙ٠عÙÙ٠اÙÙرازÙ.
Ø«‌-  ÙÙا ÙÙÙت اÙخطاÙا اÙÙÙضÙعة عÙÙ ÙتÙÙÙ- ÙÙ٠أÙضا٠اÙعار اÙÙاÙع عÙÙÙ "ÙÙعÙÙ Ù٠عÙ٠عÙ٠خشبÙ" بذÙت ظÙر٠ÙÙضاربÙÙØ Ùخد٠ÙÙÙاتÙÙÙØ ÙÙجÙÙ Ù٠أستر٠ع٠خز٠اÙبصاÙ.
ج‌- ÙÙ٠آÙاÙ٠باÙجسد ÙÙÙ٠اÙغضب اÙÙاÙع عÙÙÙ.
"Ùد Ø£ÙÙÙ" ÙÙ Ùتا٠اÙÙرح ÙاÙاÙØªØµØ§Ø±Ø Ùت٠ب٠اÙرب اÙذ٠صارع ÙÙÙÙØ Ùأستطاع ا٠ÙشترÙÙا بثÙÙ.
 
7- Ùاأبتا٠ÙÙ ÙدÙدÙ٠أستÙدع رÙØ­Ù (ÙÙ 46:23)

 ÙÙ ÙدÙ٠أÙت أستÙدعÙØ§Ø ÙÙÙس ÙÙ Ùد٠غÙرÙ...
 "رئÙس Ùذا اÙعاÙÙ ÙأتÙØ ÙÙÙس ÙÙ Ù٠شئ" (ÙÙ 30:14). ÙÙد أشتا٠رئÙس Ùذا اÙعاÙÙ (اÙØ´ÙطاÙ) Ø£Ù Ùحص٠عÙÙ Ùذ٠اÙÙÙس.
 ÙÙÙ٠اÙÙدÙس Ùت٠اÙرسÙ٠أ٠اÙسÙد اÙÙسÙØ­ "صرخ بصÙت عظÙÙ" (Ùت 50:27). Ùذا اÙصÙت دÙÙ٠عÙ٠أÙتصار اÙرب ÙØ£Ù٠باÙÙÙت داس اÙÙت.
 ÙباÙسبة ÙÙا Ø·ÙØ£ÙÙÙØ© ÙÙ ÙاحÙØ© Ø®ÙÙد اÙرÙØ­ أ٠أÙÙا ÙاتÙتÙ٠باÙÙÙت.
 Ù٠عبارة Ùا أبت٠أثبت اÙسÙد اÙÙسÙØ­ ÙاÙÙت٠ÙØ£Ù٠أب٠اÙÙÙ.
 
ÙاÙØ¢Ù ÙØ·Ùب ÙÙÙ ÙغÙرة خطاÙتÙا ببرÙØ© دÙ٠اÙÙسÙÙ٠عÙا عÙ٠عÙد اÙصÙÙب ÙÙØ¥ÙÙÙا اÙÙÙØ© ÙاÙÙجد ÙاÙبرÙØ© ÙاÙعزة اÙ٠اÙأبد Ø¢ÙÙÙ

ÙÙ Ùتاب أسبÙع اÙØ¢Ùا٠ÙÙداسة اÙبابا Ø´ÙÙدة اÙثاÙØ«

الشهيد لونجينوس القائد

اشتراÙÙ Ù٠اÙصÙب:

Ùائد ÙØ§Ø¦Ø©Ø Ùا٠ÙÙÙاÙ٠اÙجÙس Ù٠إحد٠بÙاد اÙÙبادÙÙ. ÙÙÙا ÙÙÙÙÙ Ø·ÙبارÙÙس ÙÙصر ÙعÙÙ٠بÙÙاطس اÙبÙØ·Ù ÙاÙÙÙا عÙ٠أرض اÙÙÙÙدÙØ© Ùا٠ÙÙÙجÙÙÙس أحد اÙجÙÙد اÙØ°Ù٠راÙÙÙÙ. ÙÙÙا أت٠اÙÙÙت اÙذ٠شاء ÙÙ٠ربÙا Ø£Ù ÙØ®Ùص اÙØ®ÙÙÙØ©Ø Ùا٠ÙÙÙجÙÙÙس أحد اÙجÙÙد اÙØ°Ù٠تÙÙÙÙا Ø£Ùر صÙب رب اÙÙجد. Ùحدث Ø£Ù٠بعد أ٠أسÙ٠اÙسÙد اÙÙسÙØ­ رÙح٠أ٠طعÙÙ ÙÙÙجÙÙÙس بحربة Ù٠جÙب٠Ùخرج ÙÙ٠د٠ÙÙØ§Ø¡Ø ÙتعجÙب ÙÙ Ø°ÙÙ

Ùزاد عجب٠ÙÙÙا شاÙد ظÙا٠اÙØ´ÙسØ

ÙاÙØ´Ùا٠حجاب اÙÙÙÙÙØ ÙتشÙ٠اÙصخÙØ±Ø ÙÙÙا٠اÙÙÙت٠Ù٠اÙÙبÙر. ÙتحÙÙÙت ÙدÙ٠اÙØ¢Ùات اÙت٠عÙÙÙا ربÙا ÙÙ ÙÙت ÙÙÙاد٠إÙÙ ÙÙت صÙبÙ. ÙÙÙا أخذ ÙÙس٠اÙراÙ٠جسد اÙÙØ®Ùص ÙÙÙÙÙÙ ÙÙضع٠Ù٠اÙÙØ¨Ø±Ø Ùا٠ÙÙÙجÙÙÙس حاضرÙا ÙÙت خت٠اÙÙبر

Ø¥ÙÙاÙÙ:

ÙÙÙا Ùا٠اÙÙسÙØ­ ÙاÙÙبر ÙختÙ٠تحÙÙر Ùسأ٠اÙÙ٠أ٠ÙعرÙÙÙ Ùذا اÙØ³Ø±Ø Ùأرس٠إÙÙ٠بطرس اÙرسÙÙ ÙأعÙÙ٠بأÙÙا٠اÙØ£ÙبÙاء ع٠اÙÙØ®ÙØµØ ÙØ¢Ù٠عÙÙ Ùد اÙرسÙÙ Ùتر٠اÙجÙدÙØ© ÙØ°Ùب Ø¥Ù٠اÙÙبادÙ٠بÙد٠ÙبشÙر ÙÙÙا باÙÙسÙØ­. ÙÙÙا سÙع ب٠بÙÙاطس Ùتب عÙ٠إÙÙ Ø·ÙبارÙÙس ÙØ£Ùر بÙطع رأس٠ÙÙا٠إÙÙÙ٠اÙØ´Ùادة. ظÙÙر رأس٠Ù٠اÙخاÙس ÙÙ ÙاتÙر تحتÙ٠اÙÙÙÙسة بتذÙار ظÙÙر رأسÙ. ÙÙÙÙÙØ© ظÙÙر٠أ٠اÙجÙد٠بعد Ø£Ù Ùطع رأس٠أت٠بÙا Ø¥Ù٠أÙرشÙÙÙ ÙسÙÙÙا Ø¥Ù٠بÙÙاطس اÙبÙØ·ÙØ ÙبÙÙاطس أراÙا ÙÙÙÙÙد ÙسرÙÙÙ Ø°ÙÙØ Ø«Ù Ø£Ùر Ø£Ù ÙدÙ٠اÙرأس Ù٠بعض اÙÙÙÙا٠اÙت٠بظاÙر Ø£ÙرشÙÙÙ. ÙÙاÙت ÙÙا٠اÙرأة Ø¢ÙÙت عÙÙ Ùد اÙÙدÙس ÙÙا بشÙر باÙÙبادÙÙØ ÙÙÙا ضÙرÙبت رÙبت٠شاÙدت Ø£Ùر استشÙاد٠ÙÙÙ ÙاÙÙØ© تبÙÙ. ÙÙد أصÙبت بعد Ø°Ù٠باÙعÙÙ Ùأخذت ÙÙدÙا ÙÙصدا Ø£ÙرشÙÙÙ Ùتتبار٠Ù٠اÙآثار اÙÙÙدسة ÙاÙÙبر اÙÙØ­ÙÙ٠عساÙا تبصر. ÙÙد٠ÙصÙÙÙا اÙÙدÙÙØ© Ùات ÙÙدÙا ÙحزÙت ÙØ£Ùرطت Ù٠اÙحز٠عÙ٠حاÙتÙØ§Ø ÙعÙ٠عد٠ÙجÙد ÙÙ ÙرجعÙا Ø¥Ù٠بÙادÙا. ÙأثÙاء ÙÙÙÙا أبصرت اÙÙدÙس ÙÙÙجÙÙÙس ÙÙع٠ÙÙدÙا اÙØ°Ù ÙØ§ØªØ ÙأرشدÙا Ø¥Ù٠اÙÙÙا٠اÙذ٠دÙÙ ÙÙ٠رأسÙØ ÙØ£ÙرÙا أ٠تحÙÙÙ ÙÙ ÙÙاÙ. ÙÙÙا اÙتبÙت سأÙت ع٠اÙÙÙا٠ÙÙضت Ø¥ÙÙÙ ÙØ­Ùرت Ù٠اÙأرض Ùخرجت رائحة بخÙر زÙÙØ©Ø ÙÙÙا ÙصÙت Ø¥Ù٠رأس اÙÙدÙس أشر٠ÙÙÙ ÙÙر ÙاÙÙتحت عÙÙاÙا Ùأبصرت Ù٠اÙحاÙØ ÙÙجدت اÙسÙد اÙÙسÙØ­ ÙÙبÙÙÙت اÙرأس ÙØ·ÙÙبت٠ÙÙضعت٠Ùع جسد ابÙÙØ§Ø Ø«Ù Ø¹Ø§Ø¯Øª Ø¥Ù٠بÙادÙا ÙÙجدة اÙسÙد اÙÙسÙØ­ اÙØ°Ù ÙظÙر عجائب٠ÙÙ ÙدÙسÙÙ. اÙعÙد 23 أبÙب.

 

* ÙÙÙتÙب خطأ: اÙÙدÙس ÙÙجÙÙÙس Ùائد اÙÙØ¦Ø©Ø ÙÙÙجÙÙس Ùائد اÙÙائة.

Skriv en tekst her
 
Lav din egen hjemmeside med mono.net